مسیر شما : سـامانه قوانین  ›  قوانین و مقررات  ›  تصویب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

تصویب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

شماره۶۱۹۱/ت۵۵۵۰۵هـ                                ۱۳۹۹/۱/۲۷
تصویب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور) و به استناد بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به شرح زیر اصلاح و به عنوان تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه­های اجرایی موضوع بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ محسوب می­شود:

ردیف
	

عنوان و رتبه
	

تعرفه ساعتی (ریال)
	

ظرفیت کاری به ازای هر برگه کار (ریال)

۱
	

کارشناس عالی
	

۰۰۰ر۹۱۵
	

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۴۹

۲
	

کارشناس خبره
	

۰۰۰ر۷۳۲
	

۰۰۰ر۲۰۰ر۴۳۹

۳
	

کارشناس ارشد
	

۰۰۰ر۵۴۹
	

۰۰۰ر۴۰۰ر۳۲۹

۴
	

کارشناس پایه
	

۰۰۰ر۳۶۶
	

۰۰۰ر۶۰۰ر۲۱۹

۵
	

کارشناس
	

۶۰۰ر۲۱۹
	

۰۰۰ر۷۶۰ر۱۳۱

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری