.     .     .
بخشنامه اصلاح نظام اداری (2) در فایل پیوست می باشد.