.     .     .
رئیس محترم پارک علم و فناوری استان طی  ابلاع  زیر جناب آقای دکتر جاهدی  را به عنوان رئیس دبیرخانه توسعه کسب و کارهای نوپای استان ( استارت آپ ها ) منصوب نمودند.