.     .     .

مییزان اعتبارات تخصیصی ، جذب شده درحوزه پژوهش و آموزش در سال 1396 و1397