.     .     .
مصوبات کارگروه توسعه شرکت های دانش بنیان درسال 95- 96


هجدهمین جلسه کارگروه توسعه شرکت های دانش بنیان


نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه شرکت های دانش بنیان 1


بیستمین جلسه کارگروه توسعه شرکت های دانش بنیان