.     .     .
صورتجلسات و مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوری و نوآوری    

اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوری و نوآوری در سال 97