.     .     .
ضوابط شرکت در دوره آموزشی ICDL
ضوابط شرکت در دوره آموزشی ICDL
دوره های سازمان مدیریت قابل پذیرش در استانداری
راهنمای جام فردی
شرایط ثبت نام در دوره های آموزشی

شرح خدمات
96
گزارش دوره های آموزشی به سازمان مدیریت