.     .     .
سیاست های کلان درحوزه پژوهش ، فناوری و نخبگان براساس مصوبات شبکه دانشگاه های استان