.     .     .
 1. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .
 2. هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .
 3. بررسی و تجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
 4. برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری واحدهای سازمانی تابعه ).
 5. تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری .
 6. تنظیم موافقت نامه بودجه استانداری واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها .
 7. نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه .
 8. .هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .
 9. انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .
 10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه .
 11. نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان .
 12. انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی و اصلاح و بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه .
 13. نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی .
 14. مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری .
 15. تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخش های مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روش ها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .
 16. نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .
 17. تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .
 18. نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه .
 19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
 20. تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .
 21. پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان .
 22. استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه .
 23. برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .