عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست تاریخ درج در سایت شماره قانون
۱ مصوبه کمک های نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمربگیران دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۲ میزان افزایش مستمری بازنشستگان و مشمولان تأمین اجتماعی در سا دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۳ موسسات مجاز برگزار کننده آزمون آی سی دی ال دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۴ تصویب نامه بند ه ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۵ آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 99 دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۶ 45892بخشنامه دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۷ قانون اصلاح محاسبات عمومی دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۸ دستوالعمل نحوه بکارگیری کارمندان موقف و کارگری دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۹ دستور العمل نحوه پرداخت حقوق کارمندان انتقالی در سال 97 و ژیش بینی بودجه سال دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۰ مصوبات تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشت دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۱ قانون بودجه سال 1399 دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۲ تصویب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) ن دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۳ بخشنامه بودجه سال 1398 دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۴ بخشنامه اصلاح نظام اداری دفتر برامه ریزی نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۱۵ تعهد محضری کارکنان قراردادی تبدیل وضع شده به ژیمانی مبنی بر دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری دریافت فایل 97/05/01 67170
۱۶ لیست تشکل های کارگری و کارفرمایی منحل شده بر طبق ماده 131 قانون کار دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری دریافت فایل 97/04/13 61750
۱۷ بخشنامه الزام همکاری دستگاههای دولتی با مرکز آمار ایران دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری دریافت فایل 97/04/02 54154/168614-97/2672
۱۸ دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری دریافت فایل 97/04/02 122135
۱۹ هفت برنامه راهبری سال 1397 استانداری خراسان رضوی دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری دریافت فایل