پرسش و پاسخ های متداول 


سوال:

 
سوال ۱ : نحوه پیگیری بودجه یا اعتبارات پروهشی از استانداری چگونه است ؟
پاسخ : بودجه پژوهشی خراسان رضوی از محل اعتبارات ماده (56) قانون بودجه سال 1399 می باشد . براین اساس کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون فوق، حداقل یک درصد از اعتبارات دستگاه (به جزء فصول یک و شش) خود را به این امر اختصاص می دهند. محورهای پژوهش ها بر اساس سیاست ها و نیاز های کشور و استان توسط استانداری بررسی و ابلاغ می گردد. پروژه های پژوهشی بعد از تصویب کمیسیون پژوهش استان جهت تایید به کارگروه آموزش، پژو

 
سوال ۲ : نحوه پیگیری موضوعات مربوط به فناوری نانو استان و شبکه مراکز رشد و استارت آپ ها چگونه است؟
پاسخ : موضوعات مربوط به فناوری نانو باید از طریق دبیرخانه ستاد مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد پیگیری گردد. مشکلات و موضوعات مربوط به استارت آپ های استان از طریق دبیرخانه آن واقع در پارک علم و فناوری استان انجام می پذیرد. موضوعات مربوط به مراکز رشد نیز باید از طریق پارک علم و فناوری پیگیری گردد.

 
سوال ۳ : نحوه برگزاری همایش ها با همکاری استانداری چگونه است ؟
پاسخ : موضوع و محورهای همایش مورد نظر طی مکاتبه ای به معاونت توسعه مدیریت و منابع منعکس و اگر در چارچوب سیاست های کلان استان و رفع مشکلات استان باشد مورد حمایت معنوی قرار خواهد گرفت و فرایند اجرا و پیگیری اتخاذ خواهد شد.

 
سوال ۴ : نحوه استخدام در استانداری و واحد های تابعه چگونه است ؟
پاسخ : استخدام در استانداری (همانند سایر دستگاه های اجرایی) پس از اخذ مجوز استخدام توسط وزارت متبوع از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و آموزش کشور صورت می گیرد. متولی استخدام در دستگاه های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است

 
سوال ۵ : نحوه انتقال و ماموریت از سایر دستگاه های اجرایی به استانداری و واحدهای تابعه به چه صورتی انجام می شود؟
پاسخ : انتقال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 2 مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از اخذ موافقت دستگاههای مبدا و مقصد، طرح در کمیته نقل و انتقالات استانداری و مطابقت با ضوابط و آیین نامه های قانونی ، انتقال بودجه و نهایتا اخذ نظر موافق وزارت کشور صورت می گیرد. ضمنا امور مربوط به استخدام و تبدیل وضع و ... در شهرداریها توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری صورت می گیرد.

 
سوال ۶ : نحوه پیگیری درخواست ها و مطالبات شرکت های دانش بنیان استان از طریق استانداری چگونه است ؟
پاسخ : ابتدا درخواست شرکت دانش بنیان به همراه کلیه مستندات مربوطه به استانداری ( معاونت توسعه مدیریت ومنابع) ارائه و بعد از بررسی، موضوع مورد درخواست به پارک علم و فناوری استان و یا دستگاه اجرایی مرتبط جهت اخذاستعلام های مربوط ارجاع و پس از دریافت نظرات کارشناسی و استعلام های مربوطه، تصمیم نهایی اتخاذ و اقدام خواهد گردید.

 
سوال ۷ : آ یا موسسا آموزشی می توانند برای استانداری دوره های آموزشی برگزار نمایند؟
پاسخ : برگزاری دوره های عمومی و شغلی توسط دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری برنامه ریزی و در قالب دوره های موجود در سامانه جام وزارت کشور، اجرا و گواهینامه های کارکنان توسط مدیرکل دفتر توشیح می گردد. دفتر مزبور می تواند از خدمات موسسات آموزشی معتبر که مجاز به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت هستند استفاده نماید لکن صدور گواهینامه با شرح پیش گفته می باشد. دوره های مدیریتی حسب ضوا

 
سوال ۸ : آ یا موسسات آموزشی می توانند برای استانداری دوره های آموزشی برگزار نمایند؟
پاسخ : برگزاری دوره های عمومی و شغلی توسط دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری برنامه ریزی و در قالب دوره های موجود در سامانه جام وزارت کشور، اجرا و گواهینامه های کارکنان توسط مدیرکل دفتر توشیح می گردد. دفتر مزبور می تواند از خدمات موسسات آموزشی معتبر که مجاز به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت هستند استفاده نماید لکن صدور گواهینامه با شرح پیش گفته می باشد. دوره های مدیریتی حسب ضوا